Vedtægter for Varde Tennisklub
 

Vedtægter for Varde Tennisklub

§ 1. Navn og formål

Klubbens navn er Varde Tennisklub. Klubben har hjemsted i Varde kommune.

Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for at udøve tennis- og padelspil på amatørbasis og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder, samt at styrke sammenholdet blandt medlemmerne.

§ 2. Medlemmer

Klubben optager enhver, der søger optagelse. Såfremt en af klubben vedtaget maksimumsgrænse for medlemmer overskrides, har borgere bosat i Varde kommune fortrinsret.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside – eller via kontakt til et medlem af klubbens bestyrelse

Medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem (f.eks. hvis pågældende er i restance i en anden klub under Dansk Idræts Forbund, eller hvis pågældende ikke skønnes at kunne leve op til klubbens formål). Den, hvis optagelse er nægtet, kan prøve optagelsen på førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2 / 3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 3. Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og skal betales forud for hver sæsons begyndelse.

§ 4. Gæster

Gæster kan spille på banerne mod betaling, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Udmeldelse, karantæne og eksklusion

Udmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen – eller ved at undlade genindmeldelse ved ny sæsons start.

Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne for et nærmere fastsat tidsrum, såfremt medlemmet har overtrådt klubbens love, eller ikke rettet sig efter bestyrelsens anvisninger, eller såfremt medlemmets opførsel er til skade for klubbens omdømme.

Såfremt særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen, såfremt 2 / 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor, ekskludere et medlem. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Dette giver dog ikke opsættende virkning på eksklusionen. Spørgsmålet optages som et særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2 / 3 af de afgivne stemmer er for eksklusion. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år af den ordinære generalforsamling. De lige år afgår 2 - 4 medlemmer. De ulige år afgår 2 – 4 medlemmer. Genvalg kan foretages. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere hvert år 1-2 bestyrelsessuppleanter for en periode på 1 år.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Disse udvalg kan udpeges blandt bestyrelsen og klubbens øvrige medlemmer.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra eksklusion, jfr. § 5.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 7. Tegningsret.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

Ved investering i faste anlæg kræver det godkendelse af 2 / 3 af den samlede bestyrelse

Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang, men kun vedrørende almindelige daglige forretninger.

Bestyrelsen samt klubbens øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtigelser.

§ 8. Protokol

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

§ 9. Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra den 1.10 – 30.9.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. På den ordinære generalforsamling vælges i ulige år 2 revisorer samt 1-2 revisorsuppleanter.

§ 10. Banerne

Bestyrelsen har overopsynet med banerne, og deres benyttelse. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde at banereglement og sørge for dets overholdelse.

§ 11. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der indvarsles enten ved annoncering i en af byens aviser eller ved opslag senest 14 dage forud.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned, dog senest den 15. november.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg

 a. af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 6

 b: af 1-2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år)

 c. af 2 revisorer og 1-2 suppleanter (vælges for 2 år i ulige år)

6. Eventuelt

ad pkt. 4: Indkomne forslag må, for at kunne forlanges behandlet, være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 12. Generalforsamlingens ledelse, stemmeret m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 2, 5, 13 og 15. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Alle valg sker ved relativt stemmeflertal.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Alle medlemmer på 15 år og derover har stemmeret.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, jfr. § 8.

§ 13. Ændringer i klubbens vedtægter.

Ændringer af vedtægterne for Varde Tennisklub kan kun ske på klubbens generalforsamling, og kun, hvis ændringsforslag er formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ændringer af vedtægterne kræver en majoritet på mindst 2 / 3 af de afgivne stemmer.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i overensstemmelse med § 11 med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes med nævnte varsel, når mindst 5 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begrundet begæring herom til bestyrelsen.

§ 15. Ophør af Varde Tennisklub.

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en i den anledning, i overensstemmelse med § 11 indkaldt generalforsamling, og da kun, når 2 / 3 af de afgivne stemmer er derfor.

Vedtages klubbens ophør, overgår dens midler til almennyttige aktiviteter til gavn for breddeidrætten.

§ 16. Ikrafttrædelse.

Vedtægterne er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 19. maj 2005, og træder i kraft fra denne dato. Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 2. november 2006, d. 12. november 2015, 25. oktober 2016 og 15.november 2022.